Et billede af en elev, der sidder med sin mentor
Nina Illum Nørregaard
Kommunikations- og marketingansvarlig hos MentorDanmark
Indholdsfortegnelse Uddannelse & Karriere 8. juni 2023 Tilmeld nyhedsbrev

Hjemmeundervisning | Alt det du bør vide, inden I starter

Går du og overvejer at hjemmeundervise dit barn? Vi har samlet en oversigt over alt det, du bør vide, inden I starter med hjemmeskole.

Hjemmeundervisning kan være en rigtig god mulighed for forældre, der ønsker mere kontrol og fleksibilitet over deres børns undervisning, og som ønsker at tilpasse undervisningen mere til egne behov og interesser. Der er dog mange faktorer, du skal overveje, hvis du vil hjemmeskole dit barn og beslutter dig for at gøre det. Der er nemlig mange muligheder, som kan være svære at navigere i – både i forhold til pensum, materialer, lovgivning, tilsyn m.m.

Derfor har vi samlet en oversigt over, hvad hjemmeundervisning er, fordele og ulemper ved hjemmeundervisning, hvordan du bedst planlægger og tilrettelægger undervisningen og lidt om lovgivningen og økonomien i det.

Introduktion til, hvad hjemmeundervisning er for en størrelse

Det er en grundlovssikret ret (Grundlovens § 76) for alle børn i Danmark, at de kan få en gratis grunduddannelse i folkeskolen. I Danmark er der ikke skolepligt – men undervisningspligt. Det betyder, at det ikke er et krav, at undervisningen skal foregå i en almindelig folkeskole. Derfor findes der også andre former som f.eks. friskoler og private grundskoler. Derudover er der også flere og flere familier, der i de seneste år vælger at undervise deres egne børn, og det kaldes ”hjemmeundervisning” (Folkeskolelovens § 33 stk. 2) eller ”undervisning i hjemmet”. Som det er beskrevet i navnet, foregår hjemmeundervisning typisk i hjemmet og altså ikke i det traditionelle skolemiljø. Undervisningen kan også foregå i haven, på biblioteket, i teatret, i udlandet eller i den nærmeste sportshal. Det er som oftest forældrene, der er ansvarlige for at lave undervisningsplanen og tilrettelægge undervisningen.

Grundlovens § 76

"Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen."

Hvorfor vælge hjemmeundervisning?

Der er mange årsager til, at nogle forældre vælger at hjemmeundervise sine børn. Alle lærer forskelligt, og vi foretrækker hver især forskellige ting. Rigtig mange vælger at sende deres børn i en helt almindelig folkeskole, mens nogle foretrækker en privatskole, friskole eller noget helt andet. For nogle børn er det nødvendigt med helt skræddersyet undervisning grundet særlige behov eller trivsel i det traditionelle skolesystem.

Nogle forældre ser det som et naturligt valg gennem hele grundskolen, mens andre forældre vælger at gøre det i nogle år eller i en kortere periode.

Her er nogle af de mest almindelige årsager til, at nogle vælger hjemmeundervisning:

Fordele og ulemper ved hjemmeundervisning

Der er både fordele og ulemper ved at vælge hjemmeundervisning, og det er meget individuelt, om det fungerer for den enkelte familie.

Fordele:

Ulemper:

Lovgivning og regler om hjemmeundervisning

I Danmark er der som sagt ikke skolepligt – men undervisningspligt. Hjemmeunderviser man sit barn, er man underlagt nogle regler herunder Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Undervisningen skal ”stå mål med”, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og det betyder, at barnet efter endt skolegang (9. klasse) skal have samme muligheder for videregående uddannelse som sine jævnaldrende, der har fået i folkeskolen. Undervisningen skal altså leve op til alle de krav, der eksisterer i folkeskolen.

Folkeskolelovens § 33 stk. 2:

Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2. Børn, der følger undervisningen i en fri grundskole, i en kommunal international grundskole, i et kommunalt særligt tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, i en statsskole, i en europaskole, i en gymnasieskole eller i kriminalforsorgens institutioner, eller som modtager hjemmeundervisning efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal ikke deltage i folkeskolens undervisning. Det samme gælder elever, som efter 7. klassetrin deltager i undervisning, der svarer til folkeskolens, på en godkendt efterskole, en fri fagskole eller en ungdomskostskole.

Vælger man at hjemmeskole sit barn, skal man meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder. Meddelelsen skal indeholde information om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. Det er ikke et krav, at man skal oplyse, hvorfor man vælger at hjemmeundervise, og hvilken uddannelse den, der skal undervise, har.

Tilsyn ved hjemmeundervisning

Friskoleloven § 35:

”Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.”

Som beskrevet i Friskolelovens § 35 føres tilsyn i forbindelse med hjemmeundervisning. Dette krav har til formål at sikre undervisningens kvalitet og barnets tryghed. Det er typisk skoleinspektøren på den lokale skole, der udpeger en person, som skal udføre tilsynet – enten en lærer eller en medarbejder fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Tilsynet kan enten foregå på den lokale skole eller i eget hjem og finder typisk sted 1-2 gange om året. Dette aftales med de relevante parter.

Det primære fokus ved et tilsyn er at vise, hvad dit barn lærer, og det kan, som beskrevet i Friskoleloven, foregå på forskellige måder som f.eks. ved prøver. Det er også en fordel, hvis du kan fremvise, hvilket materiale I bruger til undervisningen såsom lærebøger, opgavehæfter, dagbog/logbog, videoer, der viser læringssituationer m.m.

Pensum

Der er flere kommuner, der hjælper med bøger til hjemmeskole, hvis man ønsker det. Men du kan også finde stort set hele folkeskolens pensum på Pædagogisk Bibliotek, som man frit kan låne.

Som udgangspunkt følger der en lærervejledning med til stort set alt undervisningsmateriale, som beskriver og hjælper dig med materialet. Du finder også facitlister, forslag og vejledninger til, hvordan du kan planlægge og tilrettelægge din undervisning.

Der er en fantastisk masse godt undervisningsmateriale til rådighed. På Pædagogisk Bibliotek kan man danne sig et godt overblik over stort set alt det materiale, der bliver brugt i skolesystemet i Danmark. Der er mulighed for at oprette sig som låner, og låne materiale med hjem, så man kan kigge nærmere på det i ro og mag, inden man beslutter sig for, hvilket materiale man eventuelt vil benytte sig af.

Til de fleste undervisningsmaterialer er der en lærervejledning, og de fleste lærervejledninger guider én igennem undervisningsmaterialet på bedste vis. Mange af lærervejledningerne tager opgaverne én for én, og beskriver, hvordan det skal gennemgås med eleverne. Til rigtig meget undervisningsmateriale findes der ligeledes facithæfter samt vejledninger og forslag til, hvordan undervisningen kan foregå.

Undervisningsmateriale

Det er frit, om man benytter egentlige undervisningsmaterialer som f.eks. diverse skolebøger osv., eller om man udvikler sine egne. Så det er helt op til dig og dit barn, hvad I foretrækker. Materialevalget kan også afhænge af, hvad der skal undervises i.

Vi har samlet nogle forslag til materialer, du kan bruge, når du hjemmeunderviser:

Det er dog vigtigt, at du tilpasser materialevalget til dit barns alder, niveau og læringsstil og overvejer også at inkludere aktiviteter, der gør det sjovt og interessant for dem at lære. Det er kun fantasien, der sætter grænserne.

Hvad er ”Unschooling”, og hvordan gør man det?

Unschooling er et relativt nyt begreb, der baserer sig på fri og interessebaseret læring. Det handler om, at man ikke har faste forventninger til læringen, men i stedet fokuserer på barnets interesser og lyst. Det er altså en meget fri og legende tilgang, hvor man ikke underviser i traditionel forstand, men man agerer mere som en slags guide, så børnene selv får lov til at vælge, hvad de vil fordybe sig i, hvordan og hvornår.

Der er altså ingen faste krav til, hvad man skal bruge til hjemmeundervisningen, men nogle forslag kunne være:

Der findes også begrebet ”World schooling”, som flere familier med krævende job med særlig meget rejseaktivitet benytter sig af. Det handler om, at man både kan anvende pensum og fri læring, mens man rejser rundt i verden. Det er en helt unik tilgang, der giver barnet mulighed for at lære om og opleve verden, de udvider deres horisont og perspektiv og får indblik i andre kulturer og sprog. Det behøver altså ikke at være en hæmsko, hvis far eller mor får et job i udlandet i nogle år.

Barnets sociale liv

Et af de første spørgsmål, som folk, der hjemmeunderviser deres barn, er: ”Hvad så med det sociale liv?”

Børn er ikke kun sociale i skolen. De er i lige så høj grad sociale i deres fritid og har ofte mange venner udenfor skolen. Så selvom man bliver hjemmeundervist, kan man sagtens have en masse sociale relationer og udvikle sine sociale kompetencer.

Der findes forskellige grupper på bl.a. Facebook med familier, der hjemmeunderviser, hvor man kan dele erfaringer og planlægge aktiviteter.

Børn, der får hjemmeundervisning, kan gå til alle de samme fritidsaktiviteter som fodbold og lignende som de børn, der går i den traditionelle skole.

Økonomien i hjemmeskoling

Man skal selv sørge for alle udgifter i forbindelse med undervisningen, når man hjemmeskoler sit barn. Der er altså ikke offentligt økonomisk tilskud. Det er også jeres eget ansvar at finde og betale materialer, som I ønsker at benytte i undervisningen. Ønsker I at benytte en privatunderviser, skal I også selv stå for betaling af dette.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der tilbydes rådgivning i forbindelse med hjemmeundervisningen og valg af materialer – enten fra den lokale skole eller en lærer i nærheden.

Som udgangspunkt skal man dog tage sig af det hele selv, når man underviser hjemme.

Hjemmeundervisning som supplement

Der er ingen krav til, at det skal være forældrene, der underviser. Der kan også undervises af et familiemedlem, en online skole eller lektiehjælp med en mentor.

Er du ikke helt tryg ved at kaste dig ud i hjemmeundervisning, kan I få et godt forløb med en blanding af undervisning med en mentor samt en normal skolegang.

Hos MentorDanmark tilbyder vi hjemmeundervisning i alle fag og til elever i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Ved at bringe undervisningen ind i hjemmets trygge rammer, får dit barn de bedste forudsætninger for læring og kontinuitet med en mentor, som sikrer en sjov, nærværende og aktiverende undervisning.

Målet for undervisningen er at sikre faglig udvikling og øge den faglige selvtillid. I får en fast mentor tilknyttet, og vi sørger for det perfekte match med udgangspunkt i dit barns behov, personlige læringsstile og interesser.

Kvalitetssikret online undervisning

Vi tilbyder også onlineundervisning, og det kan faktisk være en stor fordel at modtage lektiehjælp online. Vi bruger særlige værktøjer, så vi skærmdeler og interagerer med hinanden, præcis som hvis mentor og elev sad overfor hinanden. Med et online mentorforløb får I samme kvalitet som med et fysisk forløb.

Hurtigst muligt I eftermiddag I aften I morgen

Uddannelse & Karriere

Se alle

SKAM-skuespiller om uddannelse og eksamen
Gymnasieperioden er for mange unge mennesker en hård periode, der kræv..
5 råd til hvordan du finder den helt rigtige uddannelse
Hvis du synes, det er svært at vælge en uddannelse efter gymnasiet, så..
Bliv klogere på hvilken uddannelse, du skal vælge
D. 5. juli kl. 12:00 er der frist for optagelse på landets videregåend..
Student - Hvad skal man så?
”Hvad vil du være, når du bliver stor?” er nok et af de spørgsmål, vi ..
Sådan håndterer du at få afslag på drømmeuddannelsen
Det kan være et kæmpe nederlag at få afslag på sin drømmeuddannelse...
Sådan bliver kvote 2 din vej til drømmestudiet!
Læs med her, hvor du får råd til at klare dig gennem den krævende kvot..
Ungdomsuddannelse: Få overblik over dine muligheder
Her opridses kort de forskellige muligheder samt forskelle og ligheder..
Uddannelsesvalg - få et overblik over dine muligheder
Nu er det ved at være tid til at søge ind på en videregående uddannels..
Er gymnasiet det rette for dig? Test dig selv her
Her er 5 ting der viser, om gymnasiet er det rette for dig...
Sådan skriver du en god ansøgning
Jeg vil dele mine fire bedste tips og tricks for at guide dig til en s..
Efterskole: Hvad kan du forvente?
Få en bedre ide om, hvad der venter dig på efterskolen gennem mentor M..
lukke ikon

Har du spørgsmål?

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så skriv endelig til os på info@mentordanmark.dk
Vi vender tilbage hurtigst muligt.